Dzi?ki wykwalifikowanej kadrze, naszej ci??kiej pracy, szybko przyswajamy wiedz?

Nauka

 

Szko?a to nie tylko nauka. Tutaj zawsze doskonale si? bawimy

Zabawa

 

Toys

Stworzyli?my mo?liwo?? nauki uczniom niepe?nosprawnym. Jeste?my Szko?? bez Barier

Integracja

 

Dbamy o nasze zdrowie poprzez uczestnictwo w zaj?ciach sportowych

Sport

jeste? tutaj:

Home Aktualno?ci Ferie zimowe 2014
Ferie zimowe 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez A.Woszak   

FERIE ZIMOWE 2014
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Z ODDZIA?AMI INTEGRACYJNYMI W GUBINIE

Zaj?cia w czasie ferii zimowych trwa? b?d? od 3.02. 2014 - 14.02.2014 roku w godzinach od 9.00 - 13.30 i przeznaczone s? dla uczniów naszej szko?y w klasach I - VI.
Ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? miejsc pierwsze?stwo przyj?cia maj? dzieci rodziców pracuj?cych (na podstawie za?wiadczenia z zak?adu pracy).
 

             HARMONOGRAM ZIMOWISKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 3 Z ODDZIA?AMI INTEGRACYJNYMI W GUBINIE

 

              TERMIN 03.02.2014 – 14.02.2014  OD GODZ. 9.00 DO GODZ. 13.30

 

 

            OSOBY KOORDYNUJ?CE: mgr Agnieszka Woszak i mgr Marzena Kleszcz

 

 

DATA

DZIE? TYGODNIA

PROGRAM ZAJ??

03.02.14

poniedzia?ek

 Wycieczka do Urz?du Miasta.

04.02.14

wtorek

Wyjazd na basen w Gubinie.

05.02.14

?roda

Wycieczka do Jednostki Ratowniczo-Ga?niczej PSP

 w Gubinie.

06.02.14

czwartek

Wyj?cie do Zak?adu Mebli Tapicerowanych A. Z. Iwaniccy.

07.02.14

pi?tek

Wyjazd do Dzikowa (Budynek Edukacjii Ekologicznej „Sosna Gubi?ska”), ognisko, pieczenie kie?basek.

10.02.14

poniedzia?ek

Wycieczka do Komisariatu Policji w Gubinie

11.02.14

wtorek

Wyjazd do Zielonej Góry-Cinema City („Focus”).

12.02.14

?roda

Zaj?cia sportowe w szkolnej sali gimnastycznej, w grupach:  AIKIDO z trenerem (3 DAN).

13.02.14

czwartek

Hala ZSLiT „Turniej Zimowisk 2014”

14.02.14

pi?tek

Bal karnawa?owy lub kulig z ogniskiem.

 

 

GODZINOWY ROZK?AD DNIA:

 

9,00-9,30: powitanie uczestników, ?niadanie (dzieci przynosz? swoje), zapoznanie z planem dnia, wyj?cie i /lub wyjazd

 

9,30-12,30: zaj?cia zgodnie z harmonogramem zimowiska (wliczony orientacyjny czas doj?cia i powrotu do szko?y)

 

12,30-13,30: zaj?cia wg zainteresowa? dzieci, obiad (dla osób zdeklarowanych), og?oszenia na dzie? nast?pny, rozchodzenie si? uczestników.

 

GODZINOWY ROZK?AD DNIA MO?E ULEC ZMIANIE -  O CZYM B?DZIEMY INFORMOWA? DZIECI I RODZICÓW.

OPRÓCZ OSÓB KOORDYNUJ?CYCH ZAPEWNIONE S? DY?URY INNYCH NAUCZYCIELI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ.

PROSIMY O ZAOPATRZENIE DZIECI W  ODPOWIEDNI?, DOSTOSOWAN? DO WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ODZIE?, STROJE SPORTOWE I NA BASEN.

PODCZAS ?NIADANIA ZAPEWNIAMY CIEP?E NAPOJE.

 

 

Kontakt

Call Center Szko?a Podstawowa nr 3
z Oddzia?ami Integracyjnymi
ul. Kresowa 48 66-620 Gubin
tel. 68 4558177. fax 68 3593125

e-mail: sp3gubin@op.pl

 

www.gubin.com.pl Edward Patek, Joomla-Monster